Deklaracja dostępności

Zakład Filologii Węgierskiej i Fińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.hung.amu.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • niektóre elementy graficzne nie posiadają alternatywnego tekstu
 • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących
 • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-05

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zakładem Filologii Węgierskiej i Fińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

adres e-mail: hung@amu.edu.pl

numer telefonu: 61 829 36 90

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Novum UAM

Adres: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Kierownik budynku: mgr Konrad Jacek (email: konrad.jacek@amu.edu.pl, tel. 61 829 37 35)

Opis: W pobliżu wejścia do budynku (ok. 5 m) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: na parkingu wewnętrznym przed głównym wejściem do budynku od ul. Powstańców Wielkopolskich.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze
 • posiada schody, natomiast pochylnia ulokowana jest od innej strony budynku; znajduje się ona od strony ul. T. Kościuszki – wejście główne do biblioteki Filologicznej Novum
 • wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku 0 do bloku C; aby pokonać schody (4 stopnie + 4 stopnie) z poziomu 0 (hol główny) do wind, które jeżdżą od poziomu -1 do 6 blok A, oraz poziom -1 do 5 blok B, należy skorzystać z podnośnika przyschodowego znajdującego się między blokiem C a B i A

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu
 • windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami:
  • 1 toaleta na parterze (hol główny) w bloku B
  • 1 toaleta na parterze (hol główny) w bloku A
  • 1 toaleta na każdym piętrze w bibliotece filologicznej Novum

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • zainstalowane w salach pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal
 • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pracowni, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Strona internetowa budynku: dziekneo@amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

Portiernia: 61 829 37 36