Konferencja „Inne Trianon. Narracje, pamięć, konteksty”

Wydział Historii oraz Wydział Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zapraszają na konferencję naukową

INNE TRIANON. NARRACJE, PAMIĘĆ, KONTEKSTY

Poznań, 8 i 9 października 2020 roku
Konferencja odbędzie się w systemie online.

W 2020 r. przypada 100-lecie podpisania pokoju w Trianon, który dla Królestwa Węgier ostatecznie kończył I wojnę światową. Pokój podpisany ze zwycięskimi mocarstwami stanowi jedną z najważniejszych cezur w dziejach Węgier i narodu węgierskiego, determinującego nie tylko jego późniejsze dzieje, ale również mentalność i kulturę. Co więcej, jest również przełomem w dziejach Europy Środkowej, istotnym dla Słowaków, Rumunów, Ukraińców, Chorwatów, Serbów, Austriaków, a także Polaków, jako koniec tysiącletniego sąsiedztwa z Węgrami.

Z tej okazji Wydział Historii razem z Wydziałem Neofilologii UAM organizuje międzynarodową konferencję pt. Inne Trianon. Narracje, pamięć, konteksty. Tytuł konferencji wskazuje na zamiar odejścia od „tradycyjnego” spojrzenia na pokój trianoński. Celem naukowej debaty ma być refleksja nad stosunkiem Węgrów oraz innych narodów zamieszkujących to państwo przed 1920 roku do treści traktatu i wynikających z nich konsekwencji. Naszym celem jest debata naukowa, która uwzględniać będzie nie tylko historię polityczną, która jest dobrze znana, ale też historię języka, gospodarki, sztuki oraz szeroko pojętego dyskursu związanego z traktatem trianońskim.

Z przyjemnością informujemy, że udział w konferencji potwierdzili:

 • DR HABIL. IBOLYA MURBER (Budapest, Eötvös Loránd University, Department of History)
 • DR GERGELY ROMSICS (Budapest, Research Center for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, School of Social Sciences, Eötvös Loránd University)
 • DR CSABA ZAHORÁN (Budapest, The Hungarian Academy of Sciences)
 • DR JÚLIA RÉKA VALLASEK (Budapest, Babes-Bolyai University, Journalism Department)
 • PROF. UW DR HAB. ZOLTÁN NÉMETH (University of Warsaw, Department of Hungarian Studies)

Zgłoszenie udziału:

Propozycję tematu wystąpienia wraz z abstraktem należy złożyć do 30 lipca 2020 roku.
Informacja o przyjęciu tematu zostanie Państwu przesłana do 10 sierpnia 2020 roku.
Czas wystąpienia – 20 minut
Język wystąpień: polski, węgierski, angielski
W przypadku wystąpień w języku węgierskim organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski – w takim przypadku referaty lub prezentacje należy przesłać do 30 sierpnia 2020 roku.
W przypadku wystąpień w języku polskim prezentacje i inne materiały do zamieszczenia na platformie należy przesłać do 20 września 2020 roku.

Zgłoszenia tematów i abstrakty prosimy przesyłać na adres:

W przypadku przyjęcia zgłoszenia konieczna jest zgoda na nagrywanie oraz upublicznienie części wykładu – planujemy krótki film podsumowujący konferencję.
Po konferencji przewidziana jest publikacja wybranych referatów w formie monografii. Artykuły prosimy przysyłać do 15 stycznia 2021 roku.

Program konferencji

Komitet organizacyjny konferencji:

 • prof. UAM dr hab. Damian Szymczak – Wydział Historii UAM
 • prof. UAM dr hab. Karolina Kaczmarek – Wydział Neofilologii UAM
 • dr Kinga Piotrowiak-Junkiert – Wydział Neofilologii UAM
 • dr Paweł Kornatowski – Wydział Neofilologii UAM
 • dr Marcin Lewandowski – – Wydział Neofilologii UAM

Konferencję wspiera: 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
https://kurier.plus/instytut


The Faculty of Historical Studies and the Faculty of Modern Languages and Literatures
of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
are pleased to invite you to the conference

A DIFFERENT LOOK AT TRIANON. NARRATIONS, MEMORIES, CONTEXTS

Poznan, 8-9 October 2020
The conference will be held online.

The year 2020 marks the 100th anniversary of the Treaty of  Trianon, which for the Kingdom of Hungary finally ended World War I. The peace signed with the victorious powers is one of the most important turning points in the history of Hungary and the Hungarian nation, determining not only its later history, but also its mentality and culture. Moreover, it is also a breakthrough in the history of Central Europe, and a seminal event for Slovaks, Romanians, Ukrainians, Croats, Serbs, Austrians and Poles marking the end of a thousand-year-long neighbourhood with Hungary.

On this occasion, the Faculty of Historical Studies and the Faculty of Modern Languages and Literatures of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland are organizing an international conference entitled A different look at Trianon. Narrations, memories, contexts. The title of the conference indicates the intention to move away from the „traditional” view of the Treaty of Trianon. This academic debate aims to reflect on the attitude of Hungarians and other nations residing in this country before 1920 to the content of the treaty and its resultant implications. We hope that the conference will focus not only on political history, which is well known, but also on the history of the language, economy, art and the broadly understood discourse related to the Treaty of Trianon.

Conference participants:

 • DR HABIL. IBOLYA MURBER (Budapest, Eötvös Loránd University, Department of History)
 • DR GERGELY ROMSICS (Budapest, Research Center for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, School of Social Sciences, Eötvös Loránd University)
 • DR CSABA ZAHORÁN (Budapest, The Hungarian Academy of Sciences)
 • DR JÚLIA RÉKA VALLASEK (Budapest, Babes-Bolyai University, Journalism Department)
 • PROF. UW DR HAB. ZOLTÁN NÉMETH (University of Warsaw, Department of Hungarian Studies)

Application for participation:

Paper proposals along with abstracts should be submitted by 30 July 2020.
Notifications of acceptance will be sent to you by 20 August 2020.
Papers will be allotted 20 minutes for presentation
Conference languages: Polish, Hungarian, English
For presentations in Hungarian, papers or presentations should be sent by 10 September  2020.
For presentations in Polish, presentations and other materials to be posted on the platform should be sent by 30 September 2020.

Please submit paper topics and abstracts to:

Once your  application is accepted, we will request your permission to record and publicize parts of your talk.  After the conference we will produce a short video about the event.
We are planning to publish  selected papers in e-monographs (open access). You will be asked to submit your papers (in Polish, Hungarian or English) by 15 January 2021.

Conference Programme

Conference Organizing Committee:

 • Prof. UAM Dr hab. Damian Szymczak – Faculty of Historical Studies, AMU
 • Prof. UAM Dr hab. Karolina Kaczmarek – Faculty of Modern Languages and Literatures, AMU
 • Dr Kinga Piotrowiak-Junkiert – Faculty of Modern Languages and Literatures, AMU
 • Dr Paweł Kornatowski – Faculty of Modern Languages and Literatures, AMU
 • dr Marcin Lewandowski – Faculty of Modern Languages and Literatures, AMU

Conference supported by:

Wacław Felczak Polish-Hungarian Cooperation Institute
https://kurier.plus/en/instytut