Tag: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Zaproszenie do udziału w konferencji

Wydział Historii oraz Wydział Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zapraszają na konferencję naukową

INNE TRIANON. NARRACJE, PAMIĘĆ, KONTEKSTY

Poznań, 8 i 9 października 2020 roku
Konferencja odbędzie się w systemie online.

W 2020 r. przypada 100-lecie podpisania pokoju w Trianon, który dla Królestwa Węgier ostatecznie kończył I wojnę światową. Pokój podpisany ze zwycięskimi mocarstwami stanowi jedną z najważniejszych cezur w dziejach Węgier i narodu węgierskiego, determinującego nie tylko jego późniejsze dzieje, ale również mentalność i kulturę. Co więcej, jest również przełomem w dziejach Europy Środkowej, istotnym dla Słowaków, Rumunów, Ukraińców, Chorwatów, Serbów, Austriaków, a także Polaków, jako koniec tysiącletniego sąsiedztwa z Węgrami.

Z tej okazji Wydział Historii razem z Wydziałem Neofilologii UAM organizuje międzynarodową konferencję pt. Inne Trianon. Narracje, pamięć, konteksty. Celem naukowej debaty ma być refleksja nad stosunkiem Węgrów oraz innych narodów zamieszkujących to państwo przed 1920 roku do treści traktatu i wynikających z nich konsekwencji. Debata będzie więc uwzględniać będzie nie tylko historię polityczną, ale też historię języka, sztuki oraz szeroko pojęty dyskurs związany z traktatem trianońskim.

Program konferencji

Abstrakty referatów (w języku polskim) (kolejność alfabetyczna wg nazwisk)

Abstrakty referatów (we wszystkich językach) (kolejność chronologiczna)

Formularz rejestracji

Komitet organizacyjny konferencji:

 • prof. UAM dr hab. Damian Szymczak – Wydział Historii UAM
 • prof. UAM dr hab. Karolina Kaczmarek – Wydział Neofilologii UAM
 • dr Kinga Piotrowiak-Junkiert – Wydział Neofilologii UAM
 • dr Paweł Kornatowski – Wydział Neofilologii UAM
 • dr Marcin Lewandowski – Wydział Neofilologii UAM
 • dr Lenka Németh Vítová – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Konferencję wspiera: 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
https://kurier.plus/instytut

 

 

 

 


A Poznańi Adam Mickiewicz Egyetem
Történelmi Kara és Modern Filológiai Kara
tisztelettel meghívja Önt

a

MÁSIK TRIANON. NARRATÍVÁK, EMLÉKEZÉS, KONTEXTUSOK

című tudományos konferenciára
Poznań, 2020. október 8–9.
A konferenciát online rendszerben rendezzük meg.

2020-ban volt a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója, amelynek pillanatában a Magyar Királyság számára véglegesen lezárult az I. világháború. A győztes nagyhatalmakkal aláírt szerződés azonban az egyik legnagyobb törést alkotta Magyarország és a magyar nemzet történetében: nemcsak sorsának későbbi alakulását, hanem mentalitását és kultújárát is alapvetően meghatározta. Mi több, Közép-Európa történetében is fontos fordulópontot jelentett, nemcsak a szlovákok, románok, ukránok, horvátok, szerbek és osztrákok, hanem még a lengyelek számára is, hiszen pontot tett az ezeréves lengyel-magyar szomszédi viszony végére.

Az évforduló alkalmából a Poznańi Adam Mickiewicz Egyetem Történelmi Kara az intézmény Modern Filológiai Karával együtt nemzetközi konferenciát szervez Másik Trianon. Narratívák, emlékezet, kontextusok címmel. A tudományos vita során együtt gondolkozhatunk el azon, hogyan látta a magyarság és az 1920 előtti Magyarországon élő többi nemzet a békeszerződés szövegét és következményeit. A vita ezért a politikatörténet mellett a nyelvtörténetet, a művészettörténetet és a tágabb értelemben vett trianoni diskurzusra is kitér majd.

A konferencia programja

Absztraktok (magyar nyelven) (nevek szerint betűrendben)

Absztraktok (összes nyelven) (időrendi sorrendben)

Regisztrációs lap

A konferencia szervezőbizottsága:

 • dr. habil. Damian Szymczak, egyetemi tanár – UAM Történelmi Kara
 • dr. habil. Karolina Kaczmarek, egyetemi tanár – UAM Modern Filológiai Kara
 • dr. Kinga Piotrowiak-Junkiert – UAM Modern Filológiai Kara
 • dr. Paweł Kornatowski – UAM Modern Filológiai Kara
 • dr. Marcin Lewandowski – UAM Modern Filológiai Kara
 • dr. Lenka Németh Vítová – UAM Lengyel és Klasszika-Filológiai Kara

Támogatónk: 

Wacław Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet
https://kurier.plus/instytut

 

 

 

 


The Faculty of History and the Faculty of Modern Languages and Literatures
of Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
are pleased to invite you to the conference

A DIFFERENT LOOK AT TRIANON. NARRATIONS, MEMORY, CONTEXTS

Poznan, 8-9 October 2020
The conference will be held online.

The year 2020 marks the 100th anniversary of the Treaty of  Trianon, which for the Kingdom of Hungary finally ended World War I. The peace signed with the victorious powers is one of the most important turning points in the history of Hungary and the Hungarian nation, determining not only its later history, but also its mentality and culture. Moreover, it is also a breakthrough in the history of Central Europe, and a seminal event for Slovaks, Romanians, Ukrainians, Croats, Serbs, Austrians and Poles marking the end of a thousand-year-long neighbourhood with Hungary.

On this occasion, the Faculty of History and the Faculty of Modern Languages and Literatures at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland are organizing an international conference entitled A different look at Trianon. Narrations, memory, contexts. This academic debate aims to reflect on the attitude of Hungarians and other nations residing in this country before 1920 to the content of the treaty and its resultant implications. The debate will focus not only on political history, but also on the history of the language, art and the broadly understood discourse related to the Treaty of Trianon.

Conference programme

Abstracts of papers (in English) (alphabetical order by last name)

Abstracts of papers (in all languages) (chronological order)

Registration form

Conference Organizing Committee:

 • Prof. UAM Dr hab. Damian Szymczak – Faculty of History, AMU
 • Prof. UAM Dr hab. Karolina Kaczmarek – Faculty of Modern Languages and Literatures, AMU
 • Dr Kinga Piotrowiak-Junkiert – Faculty of Modern Languages and Literatures, AMU
 • Dr Paweł Kornatowski – Faculty of Modern Languages and Literatures, AMU
 • Dr Marcin Lewandowski – Faculty of Modern Languages and Literatures, AMU
 • Dr Lenka Németh Vítová – Faculty of Polish and Classical Philology, AMU

Conference supported by:

Wacław Felczak Polish-Hungarian Cooperation Institute
https://kurier.plus/en/instytut

 

 

 

 

 

III Polsko-Węgierski Uniwersytet Letni – rejestracja uczestnictwa dla studentów

Jeśli pandemia SARS-CoV-2 nie przekreśli planów programowych – w dniach 24–28 sierpnia 2020 r. na zamku w Krasiczynie k. Przemyśla odbędzie się organizowany przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka III Polsko-Węgierski Uniwersytet Letni.

Wydarzenie skierowane jest do studentów różnych specjalności z Polski i Węgier oraz osób, które pomimo młodego wieku aktywnie angażują się w życie publiczne swoich państw. Celem wydarzenia jest wzmocnienie relacji polsko-węgierskich: przekazanie młodym pokoleniom Polaków i Węgrów znaczenia wspólnej tradycji oraz edukacja w sprawach dotyczących współczesnej Polski, Węgier, Europy Środkowej, UE i NATO.

W programie tegorocznego Uniwersytetu Letniego znajdą się liczne panele konferencyjne poruszające tematy dotyczące geopolityki, wspólnej historii i kultury, bezpieczeństwa – nie tylko politycznego, ale także żywieniowego oraz roli instytucji państwowych i samorządowych w szerzeniu kultury. W panelach tych wezmą udział osoby sprawujące wysokie pozycje w administracji państwowej i terytorialnej Polski i Węgier, polscy i węgierscy eksperci i pracownicy naukowi oraz dziennikarze z pierwszych stron gazet. Cykl spotkań z ekspertami uzupełni bogaty program popołudniowy obejmujący panele dyskusyjne, promocje książek, projekcje filmowe, koncerty oraz fakultatywne zajęcia sportowe (np. udział w wyścigu kolarskim, turnieju piłki nożnej czy w warsztatach samoobrony).

Tego typu wydarzenie nie może odbyć się bez uczestnictwa studentów poznańskiej hungarystyki, którzy są przyszłością szerzenia przyjaźni polsko-węgierskiej. Tematyka i założenia organizowanego wydarzenia są z pewnością bliskie każdemu studentowi filologii węgierskiej.

Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, nocleg oraz przejazd autokarem na/z wydarzenia z/do Warszawy (nie pokrywają jedynie kosztów przejazdu na trasie Poznań–Warszawa–Poznań). Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiczną ograniczono liczbę miejsc: organizatorzy są w stanie przyjąć maksymalnie 5-osobową reprezentację studentów filologii węgierskiej UAM.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w III Polsko-Węgierskim Uniwersytecie Letnim prosimy o przesłanie zgłoszenia (wystarczy wyrazić chęć uczestnictwa w treści e-maila) na adres hung@amu.edu.pl w terminie do 10 czerwca br. do północy. W przypadku większej liczby chętnych od zakładanego limitu miejsc o przyznaniu miejsca decydować będą następujące kryteria (od najważniejszego):

 • starszeństwo roku;
 • średnia ocen z zaliczonych lat;
 • kolejność zgłoszeń.

Osoby niemieszczące się w limicie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Instytut Felczaka poszukuje pracownika

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka zatrudni pracownika działu programowego.

Oczekiwania:

 • dobre rozeznanie i wiedza o Polsce, Węgrzech i świecie współczesnym;
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń typu konferencja, koncert, zawody sportowe;
 • biegła znajomość języka węgierskiego;
 • umiejętność współpracy w zespole, obsługi komputera, prawo jazdy;
 • gotowość do podjęcia się wymagającej pracy na pełen etat.

Aplikacje można przesyłać na adres instytut@kurier.plus do 13 lipca br.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Już dzisiaj Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka sfinansował i przygotował spot, po którym każdy się uśmiechnie:) Ria! Ria! Hungaria! Niech żyje Polska!

https://www.youtube.com/watch?v=–qzotbweDM&fbclid=IwAR1sn2CNcX7xoLzrhi-GHna8s_kwGv32I4jqIOn_GEonn0hinVVQmHxJt80